Článek Myslivosti

Návrh novely zákona o ochraně přírody prosáknul, a předstihnul i ty nejčernější obavy z regulace nepůvodních druhů „po česku“.

Oprátku na krk nám navléknou: obrovské regulace, spousty nových povinností a sankcí, přehození odpovědnosti na uživatele honiteb a bianko šek pro MŽP na seznam zakázaných druhů.

Na stránkách časopisu Myslivost, téměř v přímém přenosu, pokračujeme novými konkrétními informacemi o nepůvodních druzích. Je vám divné, že už nepoužíváme spojení „invazní nepůvodní druhy“, ale jen „nepůvodní druhy“? To proto, že do mých rukou nyní „prosáknulo“ od srpna pod pokličkou utajované paragrafové znění návrhu novely č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které nyní v celé nahotě odhaluje drastické záměry MŽP.

Jasně se ukazuje, že cílem regulace jsou nejen invazní druhy, které se v přírodě rychlé šíří a které má na mušce dva roky staré nařízení EU, ale česká novela míří obecně na všechny nepůvodní druhy, tedy například i na bažanta a daňka nebo v případě rybářů na kapra.

ČMMJ se chopila iniciativy a poprvé v historii uspořádala skvělé jednání organizací reprezentujících přes 600 000 organizovaných členů myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a školkařů, a u „kulatého stolu“ jsme dospěli velmi přátelsky ke společnému prohlášení směrem k vládě a MŽP.

Výsledkem je, že ministr životního prostředí nás přijme 12. prosince 2016, kdy k němu zamíří desítka představitelů organizací hospodařících v krajině na schůzku. Už nyní však dostáváme výzvy od partnerů hospodařících v krajině, abychom ještě předtím uspořádali další kulatý stůl č. 2, který se bude zabývat tímto paskvilním návrhem novely z dílny MŽP.

mufloni_riha

Legislativní postupy MŽP jsou netransparentní

Když ke mně „prosáknul“ návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kterým se implementuje nařízení EU 1143/2014 „o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů“, nestačil jsem se divit, neváhal jsem hned informovat ostatní hospodáře v krajině, a považuji za nutné informovat o „perlách“ z dílny MŽP i čtenáře Myslivosti.
Co byste si mysleli o tom, že v názvu dokumentu obsahující paragrafové znění návrhu novely je datum 24. 8. 2016, a přitom představitelé MŽP celé veřejnosti neupřímně tvrdili, že český seznam zakázaných druhů nechystají, a ještě to korunovali nařknutím, že šíříme nepravdivé informace a poplašné zprávy?

Citace frázovitého prohlášení MŽP z jejich tiskové zprávy dne 25. 10. 2016:

„Zdůrazňujeme, že MŽP nepracuje na nějakém „překlopení“ tohoto vědeckého seznamu do legislativy, ale vnímá jej jako výchozí podklad pro budoucí diskuzi a stanovení priorit“.

Nyní se ukazuje, že nás MŽP celou dobu neupřímně vodilo za nos, paragrafové znění měli již minimálně od srpna dávno připravené, a jak jsem předpokládal, na MŽP drželi celou dobu návrh této regulace v tichosti a tajnosti pod pokličkou.

Symbolické je, že tento dokument nám neposkytnulo přímo Ministerstvo životního prostředí, jak by to mělo správně být, a jak by to bylo od MŽP transparentní. Je zcela zjevné, že MŽP pokračuje v nekomunikaci s hospodáři v krajině a zřejmě si myslí, že nás „odbyde“ jedním vynuceným setkáním s ministrem životního prostředí 12. prosince, a to bez jakékoli publicity, protože se nechali slyšet, že společnou tiskovou konferenci neplánují.

Sokolníci dostanou dvojitý zásah

Tento článek píši shodou okolností během konference Mezinárodní asociace pro sokolnictví (IAF) v Irsku, které se účastní přes 200 delegátů z 30 zemí. Na zasedání vedení IAF, kterému jsem předsedal, jsem seznámil kolegy se situací ohledně nepůvodních druhů v naší zemi, a upozornil ostatní, aby si ve svých zemích hlídali národní implementace regulace nepůvodních druhů.
Potěšilo mě, že mně kolegové vyslovili jednomyslnou podporu a mandát zakročit proti nevhodné implementaci s dopadem na sokolnictví u nás. Kolegové mně také dali volnou ruku v aktivní spolupráci s ostatními svazy a organizacemi hospodařícími v naší krajině.

Sokolnictví, jako nedílná součást myslivosti, bude totiž zasaženo hned ze dvou stran, tedy to co loví, a to čím loví. Jednak sokolníci loví z poloviny nepůvodní druhy zvěře (bažant, králík), a za druhé sokolníci používají z poloviny nepůvodní lovecké dravce, např. cizokrajná káňata či orly, a šlechtěné křížence, kteří mají výhodné lovecké vlastnosti.

Jedná se o komplexní novelu, nikoliv jen technickou novelu, jak tvrdilo MŽP

Protože k nám návrh MŽP prosáknul v den redakční uzávěrky tohoto čísla Myslivosti, nebyl ještě dostatečný časový prostor podrobně prostudovat vše slovo po slovu a všechna úskalí domyslet.
Avšak 15 let (ne zrovna pozitivních) zkušeností s legislativními procesy MŽP, mě naučilo vidět za několik rohů, proto si dovolím k všeobecné pozornosti identifikovat několik na první pohled zjevných nebezpečenství a problémů.

MŽP před několika týdny bagatelizovalo naše obavy o zavedení černého seznamu zakázaných nepůvodních druhů tím, že prý se jedná jen o technickou novelu, ale ve skutečnosti se jedná o mnohastránkovou velmi zásadní a komplexní novelu. Symbolické je, že kvůli nepůvodním druhům hned úvodní klíčový paragraf „§ 1 Účel zákona“ rozsahem nabobtnal, a ztrojnásobil se z asi 5 řádků na 15 řádků.

Novela už nemíří „jen“ na muflona a kamzíka, ale už i na bažanta a daňka

Velkým nebezpečenstvím a nejasností pro nás je, že návrh zákona – ustanovení § 1 (2) b), ale i další ustanovení, „řeší“ a to znamená, že kromě dříve zmíněného muflona, kamzíka a siky, při extenzivním právnickém výkladu do regulace klidně spadne i bažant a kapr (pochází z Asie a v Evropě jsou 800 let) nebo brambory, rajčata, okurky, paprika nebo třeba i pšenice (pochází z Mezopotámie z doby asi před 4000 lety).

A nyní již citace návrhu zákona, která mluví za vše:

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení § 1 Účel a předmět zákona
(2) Tento zákon dále
a) stanoví podmínky pro zavádění nepůvodních druhů rostlin a živočichů do přírody a krajiny a jejich využívání,
b) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie práva a povinnosti osob, působnost správních úřadů a pravidla pro prevenci, minimalizaci a zmírnění nepříznivých dopadů nepůvodních druhů a invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů na biologickou rozmanitost; pro účely tohoto zákona se za nepůvodní druh rostliny nebo živočicha považuje i cizí a místně se nevyskytující druh.

Spousty nových zákazů a bianko šek pro MŽP na seznam zakázaných druhů

Z návrhu zákona kromě jiného vyplývá zákaz vypouštění nepůvodních živočichů a vysévání nepůvodních rostlin včetně (šlechtěných) kříženců, a návrh novely zavádí také nejrůznější nové nedůvodné.

Návrh novely v řadě ustanovení přehazuje odpovědnostní břemeno na majitele pozemků, uživatele, chovatele či pěstitele, a dokonce přehazuje břemeno kontroly na obce. Obce budou mít z tohoto jistě „velkou radost“, že budou mít nové povinnosti, novou administrativu a agendy bez toho, aby jim na to dal někdo peníze.

V návrhu novely je zakotveno stanovení konkrétního národního černého seznamu zakázaných nepůvodních druhů vyhláškou. V překladu pro laiky to prakticky znamená, že hned záhy, jakmile novelu schválí Parlament a podepíše prezident, tak si MŽP, stejným stylem jako doposud, tedy v tichosti a bez ohledu na nikoho a bez porady s nikým, vydá ve vyhlášce třeba zákaz těch 232 druhů, které mají připraveny v šuplíku od jara, nebo třeba 1000 druhů, nebo taky 12 000 druhů (tolik druhů je totiž podle EU a MŽP prý v Evropě nepůvodních):

Invazní nepůvodní druhy rostlin a živočichů s významným dopadem na Českou republiku § 13f
(1) Národní seznam invazních druhů může ministerstvo stanovit vyhláškou. Invazní nepůvodní druh rostliny nebo živočicha může ministerstvo na národní seznam invazních druhů zařadit na základě odborných údajů o jeho vlivu a riziku pro přírodu a krajinu.

„Uživatel honitby je povinen strpět provádění opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu“

MŽP opětovně prolamuje vlastnické či uživatelské právo, MŽP už nestačí, že úředníci mohou vstupovat do obydlí a kontrolovat kdo čím topí, nyní chtějí, aby v zájmu likvidace nepůvodních druhů mohly na pozemky vstupovat cizí osoby (tedy i právnické osoby či ekologické firmy pověřené „eradikací“) a dělat v podstatě, co se jim zlíbí:

§ 13i (4) Vlastník pozemku nebo jiná osoba je povinen strpět provádění opatření k odstranění invazního nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha nebo k jeho izolaci a umožnit osobám, které je provádějí, vstup na pozemky.
§ 13j (3) Vlastník pozemku, jeho nájemce nebo jiný uživatel, uživatel honitby nebo rybářského revíru je povinen strpět provádění opatření k regulaci invazního nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha a umožnit osobám, které je provádějí, vstup na pozemky.

MŽP chce napřed střílet od pasu a pak teprve mířit

MŽP v návrhu zcela přehazuje logické pořadí legislativního procesu, tedy mají v úmyslu napřed protlačit nějakou jejich novelu podle nějakých pocitů, a pak až teprve vypracují Národní strategii. To je přece absolutně nepřijatelné, abychom se stali pokusnými králíky takovéto novely v laboratoři MŽP. Nemělo by to být naopak, a neměla by být strategie náhodou podkladem pro tvorbu zákona? A hlavně, nemělo by být napřed přesně vyčísleno, co to bude všechno stát, jaké budou ztráty, a kdo to bude všechno platit?

§ 13j (1) Za účelem regulace invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii a invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Českou republiku, které jsou na území České republiky značně rozšířeny, vypracuje ministerstvo Národní strategii přístupu k invazním nepůvodním druhům (dále jen „Národní strategie“).

Nezoufejme, máme plány jak dále

I když nám členská základna každoročně klesá, ukazuje se, že ČMMJ má mezi ostatními svazy stále silné slovo, čemuž napomáhají i média často hovořící o „silné myslivecké lobby“. V návrhu novely zákona je těch kontroverzních a nebezpečných ustanovení mnohem více, proto bude velmi důležité text důkladně prostudovat a z naší strany co nejdříve shromáždit naše připomínky a poskytnout je Ministerstvu zemědělství.

Musíme také znovu rozvířit veřejnou debatu, protože tato novela se dotkne téměř každého obyvatele naší země. Nejedná se o nic menšího než o desetitisíce našich členů a miliardy korun, jedná se o to, zda předáme na další desetiletí rozhodovací pravomoc hospodaření s nepůvodními druhy do rukou úředníků MŽP, a budeme pak muset strpět veškerou odpovědnost, zásahy do hospodaření a honiteb podle libovůle, a v neposlední řadě budeme vystavení za vše sankcím a pokutám.

Po přečtení návrhu novely je zjevné, že nyní už jde opravdu do tuhého a hraje se o samotnou podstatu naší činnosti, protože v konečném důsledku lze považovat za nepůvodní druhy rostlin a živočichů vlastně většinu druhů. Naštěstí si to uvědomují i ostatní partneři hospodařící v krajině – rybáři, lesníci, včelaři, zemědělci, zahrádkáři a školkaři, takže společně budeme tvořit neopomenutelnou sílu, a to nejen v oblasti nepůvodních druhů.

Bohumil STRAKA,
předseda výboru Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF

Více informací o vývoji legislativy nepůvodních druhů včetně paragrafového znění návrhu novely na: www.straka.eu/nepuvodni-druhy